Parttime chauffeur

Parttime chauffeur, die enkele dagen (3-4) in de week kan werken van 8:00-16:30u. Moet manual bus kunnen rijden. Liefst wonende omgeving Kwatta. tel: 474400-474500